Sociale en culturele cohesie.

Mensen steken de grens over voor hun werk, voor een uitje met familie of vrienden, voor een ziekenhuisbezoek, om te winkelen of te sporten. De inwoners van deze grensoverschrijdende regio delen overigens een rijk cultuurhistorisch patrimonium. De EGTS wil ook op deze vlakken de banden aanhalen tussen de beide regio's.

De peters van de werkgroep sociale en culturele cohesie zijn André Figoureux en Peter Roose.

  • De taal van de buren begrijpen en spreken geeft toegang tot cultuur, tot onderwijs, tot een job aan de andere kant van de grens. Het Interreg V microproject Taalinitiatie - Initiation des Langues laat lagereschoolkinderen uit Veurne en Hondschoote spelenderwijs kennismaken met de buurtaal. 
  • Jong en oud ontdekken de eigen grensregio dankzij het jaarlijkse grensoverschrijdende IJzerfeest in Roesbrugge en Houtkerque, waar de IJzer de grens oversteekt. 
  • Het Interreg IV project 300 jaar grens (2012-2014) liet de bevolking het rijke cultuurhistorische patrimonium  van de grensregio opnieuw ontdekken via tal van activiteiten. 
  • De wieg van de beiaard stond in deze contreien. De EGTS begeleidde beiaardiers in hun streven om de beiaardkunst te laten herontdekken door de bevolking. Nieuwe en hedendaagse initiatieven zagen het licht dankzij meerdere Interreg microprojecten. 
  • Het Interreg IV project TransSport (2012-2014) bracht de sportinfrastructuur in kaart, maakte handleidingen op voor de organisatie van grensoverschrijdende sportevenementen, ondersteunde bestaande grensoverschrijdende sportmanifestaties of zorgde voor een grensoverschrijdende opening. 
  • Er voor zorgen dat de inwoners van de grensregio zich kunnen laten verzorgen in een ziekenhuis van hun keuze dankzij de implementatie van een georganiseerde zone voor toegang tot grensoverschrijdende zorg, door samenwerking tussen ziekenhuizen, via taalopleidingen voor medisch en paramedisch personeel, via grensoverschrijdende stages. Meerdere Interregprojecten hebben hiertoe een bijdrage geleverd.  
  • Werkbezoeken aan beide kanten van de grens om samenwerking te stimuleren rond thema's die ons verbinden zoals hedendaagse muziek, podiumkunsten, culturele projecten,  voorzieningen voor de jeugd ...

Microproject
Taalinitiatie.

Door zich te engageren in het Interreg V microproject Taalinitiatie willen Veurne en Hondschoote, buur-en grensgemeenten, samen jonge kinderen van hun lagere scholen de kans bieden om via een buitenschools programma, kennis te maken met de buurtaal, het Nederlands in Frankrijk en het Frans in Vlaanderen.